۱۳۹۰ آذر ۲۳, چهارشنبه

گفتگوی تلویزونی(12 Dec)

صحبت در مورد جنبشهای دانشجویی
و واکنش رژیم جمهوری اسلامی در سالهای 59،78،88

هیچ نظری موجود نیست: